(1)
Tang, Z.-L.; Kuo, T.-A.; Liu, H.-H. The Study of the Microbes Degraded Polystyrene. Adv. technol. innov. 2017, 2, 13-17.