(1)
Zong-Yu Chang; Xin Duan; Zhong-Qiang Zheng; Lin Zhao; Yu-Hu Yang; Xian-Yi Zhou; Peng Zhu; Jing-Wen He. Nonlinear Dynamic Analysis of Direct Acting Tensioner of an Offshore Floating Platform. Adv. technol. innov. 2020, 5, 182-189.