Zong-Yu Chang, Xin Duan, Zhong-Qiang Zheng, Lin Zhao, Yu-Hu Yang, Xian-Yi Zhou, Peng Zhu, & Jing-Wen He. (2020). Nonlinear Dynamic Analysis of Direct Acting Tensioner of an Offshore Floating Platform. Advances in Technology Innovation, 5(3), 182–189. https://doi.org/10.46604/aiti.2020.4529