ZONG-YU CHANG; XIN DUAN; ZHONG-QIANG ZHENG; LIN ZHAO; YU-HU YANG; XIAN-YI ZHOU; PENG ZHU; JING-WEN HE. Nonlinear Dynamic Analysis of Direct Acting Tensioner of an Offshore Floating Platform. Advances in Technology Innovation, v. 5, n. 3, p. 182-189, 1 Jul. 2020.