Zong-Yu Chang, Xin Duan, Zhong-Qiang Zheng, Lin Zhao, Yu-Hu Yang, Xian-Yi Zhou, Peng Zhu, and Jing-Wen He. 2020. “Nonlinear Dynamic Analysis of Direct Acting Tensioner of an Offshore Floating Platform”. Advances in Technology Innovation 5 (3):182-89. https://doi.org/10.46604/aiti.2020.4529.