Chen, Kun-Yi, Chi-Yu Chang, Zhi-Ren Tsai, Chun-Ting Lee, and Zon-Yin Shae. 2021. “Tea Verification Using Triplet Loss Convolutional Network”. Advances in Technology Innovation 6 (4), 199-212. https://doi.org/10.46604/aiti.2021.6939.