Zong-Yu Chang, Xin Duan, Zhong-Qiang Zheng, Lin Zhao, Yu-Hu Yang, Xian-Yi Zhou, Peng Zhu and Jing-Wen He (2020) “Nonlinear Dynamic Analysis of Direct Acting Tensioner of an Offshore Floating Platform”, Advances in Technology Innovation, 5(3), pp. 182–189. doi: 10.46604/aiti.2020.4529.