Zong-Yu Chang, Xin Duan, Zhong-Qiang Zheng, Lin Zhao, Yu-Hu Yang, Xian-Yi Zhou, Peng Zhu, and Jing-Wen He. “Nonlinear Dynamic Analysis of Direct Acting Tensioner of an Offshore Floating Platform”. Advances in Technology Innovation, vol. 5, no. 3, July 2020, pp. 182-9, doi:10.46604/aiti.2020.4529.