1.
Zong-Yu Chang, Xin Duan, Zhong-Qiang Zheng, Lin Zhao, Yu-Hu Yang, Xian-Yi Zhou, Peng Zhu, Jing-Wen He. Nonlinear Dynamic Analysis of Direct Acting Tensioner of an Offshore Floating Platform. Adv. technol. innov. [Internet]. 2020 Jul. 1 [cited 2024 May 27];5(3):182-9. Available from: https://ojs.imeti.org/index.php/AITI/article/view/4529