(1)
Wanzhen Wang; Sze Song Ngu; Miaomiao Xin; Rong Liu; Qian Wang; Man Qiu; Shengqun Zhang. Tool Wear Prediction Based on Adaptive Feature and Temporal Attention With Long Short-Term Memory Model. Int. j. eng. technol. innov. 2024.