(1)
Zong-Yu Chang; Chao Deng; Jia-Kun Zhang; Zhan-Xia Feng; Zhong-Qiang Zheng. Propulsion Performance Analysis of Wave-Powered Boats. Int. j. eng. technol. innov. 2020, 10, 121-129.