Zong-Yu Chang, Chao Deng, Jia-Kun Zhang, Zhan-Xia Feng, & Zhong-Qiang Zheng. (2020). Propulsion Performance Analysis of Wave-powered Boats. International Journal of Engineering and Technology Innovation, 10(2), 121–129. https://doi.org/10.46604/ijeti.2020.4276