Zong-Yu Chang, Chao Deng, Jia-Kun Zhang, Zhan-Xia Feng and Zhong-Qiang Zheng (2020) “Propulsion Performance Analysis of Wave-powered Boats”, International Journal of Engineering and Technology Innovation, 10(2), pp. 121–129. doi: 10.46604/ijeti.2020.4276.