[1]
Zong-Yu Chang, Chao Deng, Jia-Kun Zhang, Zhan-Xia Feng, and Zhong-Qiang Zheng, “Propulsion Performance Analysis of Wave-powered Boats”, Int. j. eng. technol. innov., vol. 10, no. 2, pp. 121–129, Apr. 2020.